Voorwaarden en gebruikvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees de volgende voorwaarden goed door. Door u te registreren als abonnee op usenetdeal.com, gaat u akkoord met de volgende overeenkomst. Onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden is het beleid voor acceptabel gebruik van usenetdeal.com.

Artikel 1 Definities
1.1 De “Acceptatiedatum” is de datum waarop de abonnee zich online registreert via de website usenetdeal.com en deze overeenkomst accepteert.
1.2 Onder “Dienst” wordt verstaan: de mogelijkheid om toegang te krijgen tot usenet via het netwerk van usenetdeal.com, dan wel gebruik te maken van de technische faciliteiten die usenetdeal.com biedt voor het verstrekken van informatie, of enige andere faciliteit ten behoeve van de abonnee , op een manier zoals aangeboden door de usenet-discounter en overeengekomen door de abonnee en usenetdeal.com.
1.3 “Abonnee” betekent: de natuurlijke persoon bij wie usenetdeal.com zich heeft geabonneerd.
1.4 “Partijen” betekent de usenetdeal.com en abonnee gezamenlijk.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties, ook toekomstige, tussen usenetdeal.com en abonnee, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Deze algemene voorwaarden vervangen (eventuele) eerdere algemene voorwaarden opgesteld door usenetdeal.com.
2.3 Elk aanbod van usenetdeal.com is geheel vrijblijvend en kan binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod worden herroepen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2.4 usenetdeal.com behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in op een in de bekendmaking genoemde datum of, bij gebreke daarvan, 30 dagen na bekendmaking. Indien de abonnee niet akkoord gaat met deze wijziging, dient de abonnee dit binnen 30 dagen na dagtekening schriftelijk kenbaar te maken. Bij uitblijven van een reactie van de abonnee treden de nieuwe voorwaarden in werking. Wijzigingen worden aangekondigd op de website van usenetdeal.com.
2.5 Door zich online te registreren en de algemene voorwaarden te accepteren, verklaart de abonnee ten minste 18 jaar of ouder te zijn.

Artikel 3 Abonnementen
3.1 Een abonnement wordt aangevraagd door het invullen van de registratiepagina op de website usenetdeal.com (https://www.usenetdeal.com), of op een andere door usenetdeal.com aangegeven wijze.
3.2 Na ontvangst van de aanvraag voor het abonnement, zal usenetdeal.com zorgen voor de toelating van de abonnee tot de dienst. Details van de dienst zijn te vinden op de website van usenetdeal.com; dus https://www.usenetdeal.com. Het abonnement gaat in op de acceptatiedatum en de abonnee wordt door usenetdeal.com in de gelegenheid gesteld om van de dienst gebruik te maken.
3.3 De overeenkomst tussen usenetdeal.com en de abonnee wordt aangegaan voor een periode zoals beschreven op de bestelpagina, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. usenetdeal.com houdt de informatie over het actieve abonnement beschikbaar op het ledenpaneel. Je vindt het ledenpanel via dezeĀ link. Indien de abonnee het abonnement niet binnen 40 dagen voor het einde van de periode schriftelijk (inclusief e-mail) opzegt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een periode gelijk aan de oude abonnementsperiode. De abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn abonnementsperiode, ook als de e-mail met contractverlenging om welke reden dan ook niet wordt ontvangen.
3.4 Indien de abonnee een ander type abonnement wenst, kan hij hiertoe schriftelijk (inclusief e-mail) een verzoek indienen bij usenetdeal.com. Als dit verzoek door usenetdeal.com wordt geaccepteerd, gaat de wijziging in op een door usenetdeal.com aangegeven datum. Wijzigingen en verhuizingen kunnen extra kosten met zich meebrengen die aan de abonnee worden meegedeeld.
3.5 Indien de abonnee ƩƩn of meer van zijn verplichtingen, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot de nakoming van zijn financiƫle verplichtingen jegens usenetdeal.com, niet nakomt en gerechtigd is het abonnement met onmiddellijke ingang te beƫindigen en/of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en al dan niet tijdelijk te blokkeren.
3.6 usenetdeal.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen abonnementen te weigeren, op te schorten of te beƫindigen.
3.7. Indien een abonnee een incasso storneert(terugboeken), brengen wij per stornering ā‚¬ 10,- ex BTW in rekening. Deze zogenaamde terugboekingskosten worden doorberekend aan onze betalingsprovider en administratiekosten. Ook sluiten wij de rekening direct af totdat het schuldsaldo van de rekening ā‚¬ 0,- is en dus alle openstaande bedragen zijn betaald.
3.8 Betaalt een abonnee zijn openstaande schuld aan ons niet binnen de gestelde termijn van twee aanmaningen per post gedurende 30 dagen, dan dragen wij dit over aan het incassobureau dat de vordering behandelt. De aan het incassobureau opgelegde kosten zijn voor rekening van de abonnee.

Artikel 4 Tarieven
4.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, gelden voor alle relaties tussen usenetdeal.com en de abonnee de gebruikelijke door usenetdeal.com te hanteren vergoedingen en prijzen, die door usenetdeal.com op haar website worden gecommuniceerd. Op verzoek van de abonnee wordt de informatie over de geldende tarieven aan hem toegezonden.
4.2 usenetdeal.com is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk wordt de abonnee hiervan 10 dagen voordat de wijzigingen ingaan schriftelijk (inclusief e-mail) op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Betaling
5.1 Afhankelijk van wat partijen zijn overeengekomen, dienen de abonnementskosten op de acceptatiedatum vooruit te worden betaald voor de gehele abonnementsperiode, 30 dagen of een andere overeengekomen periode. Als er sprake is van een automatische incasso dan incasseert de usenet discounter de bedragen tot 7 dagen voor aanvang van de periode. Indien de usenet-kortingnemer geen betaling van de abonnee heeft ontvangen of de betaling is gestorneerd, wordt er een herinnering gestuurd, die als ingebrekestelling moet worden gelezen. Bij gebreke van betaling na de in de aanmaning gestelde redelijke termijn is de abonnee in verzuim. De abonnee doet geen beroep op inhouding, korting of compensatie.
5.2 usenetdeal.com accepteert uitsluitend betalingen via de betaalmethoden die worden aangeboden op de website usenetdeal.com. De betaalwijze omvat in ieder geval de automatische incasso. De abonnee machtigt usenetdeal.com door het aangaan van deze overeenkomst om de abonnementskosten van de opgegeven rekening via automatische incasso af te schrijven.
5.3 Indien de abonnee in gebreke is op de wijze als bedoeld in lid 1 van dit artikel, of anderszins tekortschiet in de nakoming van Ć©Ć©n of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan zal, onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan een dergelijke tekortkoming alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte namens de abonnee.
5.4 De door de abonnee gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit is niet anders als de abonnee vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Garanties & Verplichtingen 6.1 De abonnee garandeert dat alle aan usenetdeal.com verstrekte informatie op welke wijze dan ook volledig, juist en actueel is.
6.2 De abonnee is verplicht zich te houden aan alle verplichtingen, instructies en beperkingen opgelegd door de usenet-discounter.
6.3 De abonnee dient zich te gedragen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en dient bij de dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk handelende abonnee mag worden verwacht. Tevens zal de abonnee bij het gebruik van de dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van de usenet-discounter worden geschaad.
6.4 Het is de abonnee op geen enkele wijze toegestaan de dienst te (laten) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette, of de regels van de internetgemeenschap.
6.5 Zonder uitdrukkelijke toestemming van usenetdeal.com is het de abonnee niet toegestaan om (delen van) een netwerk of andere gebruikers, binnen of buiten zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (delen van) de dienst van usenetdeal.com.
6.6 Indien de abonnee in strijd handelt met de voorgaande leden van dit artikel of de usenet discounter dit vermoedt, is usenetdeal.com gerechtigd maatregelen te nemen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De abonnee kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde schadevergoeding of compensatie.

Artikel 7 Bewaartermijn & Volledigheid
7.1 usenet discounter geeft geen garantie op retentie- of volledigheidspercentages. De door usenetdeal.com gecommuniceerde retentie- en volledigheidspercentages zijn schattingen die zijn gebaseerd op de huidige gegevens.
7.2 Als het postvolume van usenet toeneemt of afneemt, kan de usenet-discounter de retentie dienovereenkomstig en zonder voorafgaande kennisgeving verhogen of verlagen.

Artikel 8 Auteursrecht
8.1 Het is altijd aan de abonnee om de juridische status te bepalen van alle intellectuele eigendom van producten die via onze dienst worden gebruikt of gedupliceerd. De mogelijkheid bestaat dat er auteursrechten rusten op gegevens die via het netwerk beschikbaar zijn. usenetdeal.com kan de informatie die door ons netwerk stroomt of in ons systeem is opgeslagen niet bekijken.
8.2 De abonnee stemt ermee in de wet op het auteursrecht niet te schenden door auteursrechtelijk beschermde werken via het usenetdeal.com-netwerk te verzenden of door deze werken te laten verzenden of opslaan zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Ongeoorloofd uploaden van auteursrechtelijk beschermde inhoud kan ertoe leiden dat de usenet-discounter de plaatsing opschort en het abonnement beƫindigt.

Artikel 9 Spam & Overstromingen
9.1 usenetdeal.com tolereert op geen enkele wijze het versturen van spam en wij nemen vergaande maatregelen om de aanwezigheid van spam op onze servers zoveel mogelijk te voorkomen. We voeren een nultolerantiebeleid ten aanzien van abonnees die spam proberen te verspreiden via onze servers. Hoewel veel soorten materiaal als spam kunnen worden aangemerkt, staat usenetdeal.com geen commerciƫle reclame voor producten of diensten toe. In ons beleid voor acceptabel gebruik vindt u meer informatie over materiaal dat wij ongepast achten.
9.2 Wanneer een grote hoeveelheid artikelen wordt geplaatst zonder enig nuttig doel voor anderen of met de duidelijke bedoeling om een nieuwsgroep te verstoren of het gebruik van de nieuwsgroep voor anderen te verstoren, wordt dit door de usenet-discounter aangemerkt als “flooding”. Dit misbruik valt samen met usenetdeal.com in de DoS-aanval (Denial of Service) en wordt beschouwd als ernstig misbruik van de dienst.
9.3 Indien wordt vastgesteld dat er sprake is van een overstroming, is usenetdeal.com gerechtigd maatregelen te nemen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De abonnee kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde schadevergoeding of compensatie.

Artikel 10 Controversieel & Expliciet materiaal
10.2 usenetdeal.com is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de communicatie van de abonnee via de dienst usenetdeal.com. Internet en usenet zijn grote gemeenschappen die censuur als een ernstig misdrijf beschouwen. Tijdens het gebruik van de dienst heeft de abonnee toegang tot en kan de abonnee, misschien een keer, worden blootgesteld aan materiaal dat kwetsend is voor de abonnee. Voorbeelden zijn seksueel getinte teksten en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen voor- en tegenstanders van bepaalde religies, twijfelachtige politieke opvattingen en haatdragende uitingen. usenetdeal.com wijst uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit blootstelling aan dergelijk materiaal.
10.2 usenetdeal.com tolereert op geen enkele wijze dat abonnees zich schuldig maken aan het in bezit hebben of verspreiden van kinderpornografie in welke vorm dan ook. usenetdeal.com rapporteert onmiddellijk na detectie en blokkeert de toegang van de abonnee tot zijn netwerk.

Artikel 11 Beveiliging & Persoonlijke gegevens
11.1 Usenetdeal.com heeft zich door het aangaan van de overeenkomst met de abonnee naar beste vermogen ingespannen om de dienst te beveiligen, maar bij onvoldoende beveiliging is usenetdeal.com niet aansprakelijk voor enige schade die de abonnee of een derde daardoor lijdt of heeft geleden.
11.2 Indien de abonnee merkt of vermoedt dat derden zich via zijn/haar persoonlijke abonnement op ongepaste wijze toegang hebben verschaft tot het netwerk van usenetdeal.com, dient hij usenetdeal.com hiervan schriftelijk (waaronder begrepen e-mail) op de hoogte te stellen. Niet usenetdeal.com maar de abonnee is te allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van dergelijk oneigenlijk gebruik van de dienst.
11.2 De gegevens van de abonnee worden opgenomen in de administratie van usenetdeal.com, die alleen wordt gebruikt voor administratieve doeleinden en marketingdoeleinden. Zonder toestemming van de abonnee of gerechtelijk bevel zal deze informatie niet openbaar worden gemaakt of voor andere doeleinden aan derden worden verstrekt.

Artikel 12 Noodgevallen
12.1 In spoedeisende gevallen waarin usenetdeal.com het redelijk acht, is usenetdeal.com gerechtigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de abonnee, wijzigingen aan te brengen in de door usenetdeal.com te leveren dienst of andere ( tijdelijke) maatregelen die usenetdeal.com op dat moment nodig acht om de continuĆÆteit van de dienstverlening te waarborgen. De abonnee wordt hierover zo spoedig mogelijk geĆÆnformeerd.
12.2 usenetdeal.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten van de abonnee, voortvloeiend uit de in lid 1 van dit artikel genoemde maatregelen. Indien dergelijke maatregelen worden genomen, heeft de abonnee niet het recht om zich eenzijdig van zijn verplichtingen terug te trekken.
Artikel 13 Overmacht
13.1 usenetdeal.com is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen jegens de abonnee het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar zijn toe te rekenen. Te denken valt aan storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen die niet te wijten zijn aan de usenet-discounter, internationale conflicten, industriƫle incidenten onder het personeel van de usenet-discounter of derden die diensten verlenen aan de usenet-discounter, boycotacties of maatregelen van welke regering dan ook. Deze lijst is niet uitputtend.

Artikel 14 Aansprakelijkheid 14.1 usenetdeal.com is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de abonnee als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van usenetdeal.com jegens de abonnee, die niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de abonnee. usenet-korting. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot directe zaakschade en directe schade door dood of letsel, en tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat usenetdeal.com voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van ā‚¬ 4.500,-.
14.2 usenetdeal.com is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, reputatie- of goodwillschade en vermogensschade waaronder maar niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen, noch is usenetdeal.com gehouden tot schadevergoeding voor schade als gevolg van verlies en/of onbereikbaarheid van internet, bedrijfsschade, schade als gevolg van het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade door elektronische betaling of schade als gevolg van aanspraken van derden op de abonnee.
14.3 usenetdeal.com is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de abonnee veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de dienst van usenetdeal.com.
14.4 De abonnee vrijwaart usenetdeal.com voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door de abonnee en/of onvoldoende nakoming door de abonnee van enige verplichting jegens usenetdeal.com, al dan niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
14.5 De abonnee is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen van de usenetkorting jegens derden, die is veroorzaakt door of te wijten is aan het gedrag van de abonnee.

Artikel 15 Geheimhouding
15.1 Usenet Discounter en de abonnee zullen nimmer vertrouwelijke informatie van de wederpartij aan een derde verstrekken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke (inclusief e-mail) toestemming van de wederpartij. De wachtwoorden van de abonnee worden geclassificeerd als vertrouwelijke informatie en alleen de abonnee is verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van deze wachtwoorden en het voorkomen dat ze door derden worden gebruikt.
15.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al het verkeer van de abonnee, het bepaalde in deze algemene voorwaarden en alle andere informatie met betrekking tot usenetdeal.com die nog niet openbaar is gemaakt en die op het moment van beschikbaarstelling aan de abonnee door usenetdeal.com als vertrouwelijk beschouwd.
15.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die behoort tot het publieke domein, onafhankelijk is ontwikkeld zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij, rechtmatig is verkregen van een derde of openbaar moet worden gemaakt op grond van een wettelijke bepaling of rechter bestellen.
15.4 De abonnee erkent en aanvaardt dat de door usenetdeal.com voor de betaling van het abonnement aan usenetdeal.com verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt en verstrekt aan bedrijven die in opdracht van usenetdeal.com werkzaamheden verrichten ten behoeve van het controleren van de kredietwaardigheid, het om usenetdeal.com te gebruiken en/of het account van de abonnee te faciliteren.

Artikel 16 Slotbepalingen
16.1 Alle vorderingen van de abonnee jegens usenetdeal.com verjaren na het ontstaan van de rechtsvordering Ć©Ć©n jaar.
16.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens usenetdeal.com binden usenetdeal.com slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
16.3 De abonnee is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van usenetdeal.com enige rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden en enige overeenkomst met usenetdeal.com over te dragen.
16.4 usenetdeal.com is gerechtigd zonder (schriftelijke) toestemming van de abonnee de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of deze in onderaanneming uit te besteden.
16.5 Bij nietigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden niet geheel nietig, maar is er slechts sprake van gedeeltelijke nietigheid. De nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die, voor zover rechtens mogelijk, overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten hechten.
16.6 Wijzigingen in de bevoegdheid van de abonnee, diens vertegenwoordigers of gemachtigden zijn te allen tijde eerst van kracht jegens usenetdeal.com nadat de usenet-kortinggever hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
16.7 De abonnee is verplicht usenetdeal.com onmiddellijk schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van een voorgenomen (e-mail)adreswijziging. Indien uenetdiscounter schriftelijk contact moet opnemen met de abonnee, is zij gekweten wanneer zij dit doet op het laatste adres dat de abonnee haar schriftelijk heeft meegedeeld.
16.8 Op de betrekkingen tussen de abonnee en de usenet-discounter is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de abonnee en de usenet discounter worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet of internationale verdragen anders voorschrijven.

usenetdeal.com Beleid voor acceptabel gebruik

Het beleid voor acceptabel gebruik van usenetdeal.com schetst het acceptabele gebruik van uw usenetdeal.com-account, beschrijft wat wij beschouwen als misbruik van onze services en beschrijft de procedures die we volgen bij het onderzoeken van meldingen van misbruik.

Hoewel we onze leden alle mogelijke overwegingen willen geven, zal usenetdeal.com snel en resoluut optreden bij gevallen van duidelijk misbruik van onze service, inclusief opschorting van het posten of beƫindiging van het account.

Door u aan te melden en/of uw usenetdeal.com-account te gebruiken, stemt u ermee in zich aan dit beleid te houden en op de hoogte te blijven van wijzigingen, aangezien dit beleid op elk moment kan veranderen. Dit beleid voor acceptabel gebruik moet worden beschouwd als onderdeel van de servicevoorwaarden voor uw usenetdeal.com-account. Houd er rekening mee dat door u aan te melden uw e-mailadres kan worden gebruikt voor promotionele of commerciƫle doeleinden.

Beleid voor redelijk gebruik usenetdeal.com wil graag dat al zijn leden redelijk gebruik kunnen maken van zijn service. Daartoe kan usenetdeal.com onredelijk gebruik van Unlimited-accounts beperken om de best mogelijke service voor alle leden te garanderen. Het onbeperkte account van usenetdeal.com vormt geen speciale verbinding. Als een lid niet in staat lijkt om een redelijk gebruik van de service te behouden, kan usenetdeal.com de service voor dat lid zonder voorafgaande kennisgeving annuleren, opschorten of weigeren te verlengen. Het is naar eigen goeddunken van usenetdeal.com om te bepalen wat omvat onredelijk gebruik.

usenetdeal.com-accounts zijn alleen voor individueel gebruik. Elk niet-individueel gebruik, of elk gebruik dat niet te onderscheiden is van niet-individueel gebruik, is verboden. Het volgende gebruik is bijvoorbeeld verboden:

Een login delen tussen mensen Gelijktijdige logins vanaf meerdere IP-adressen Verbinding maken via een proxy van welke aard dan ook DNEWS, NetCache of een ander cachingsysteem met meerdere toegangen gebruiken

Netetiquette en misbruik Elke nieuwsgroep kan worden beschouwd als een aparte “community”, waar degenen die de nieuwsgroep regelmatig gebruiken standaarden hebben voor wat gepast is en wat niet. Deze normen kunnen per groep verschillen. Veel groepen hebben daarvoor handvesten en veelgestelde vragen geschreven weerspiegelen een consensus van degenen die de nieuwsgroep regelmatig gebruiken. U moet altijd berichten in een nieuwsgroep lezen om te weten te komen wat passend wordt geacht voordat u berichten naar die nieuwsgroep plaatst. Voor een lijst met charters en veelgestelde vragen over verschillende onderwerpen, moet u zeker eens kijken www.usenetfaqguides.com.

Bij usenetdeal.com willen we dat elk lid de best mogelijke ervaring heeft met de nieuwsgroepen. Wij willen echter niet dat dit ten koste gaat van anderen. De nieuwsgroepen bestaan uit mensen met verschillende achtergronden. Wanneer u communiceert met mensen op de nieuwsgroepen, is het het beste om in gedachten te houden dat er veel andere mensen zijn die lezen wat u plaatst. Houd rekening met de mening en gevoelens van iedereen die uw berichten leest en geef ze dezelfde aandacht en hetzelfde respect als u zelf zou willen ontvangen.

Berichten Wanneer usenetdeal.com klachten ontvangt over ongepaste of beledigende berichten van onze servers, houden we rekening met de volgende richtlijnen terwijl we het bericht onderzoeken. Ongepast of beledigend posten kan leiden tot tijdelijke of permanente opschorting van posten op het account, of tot beƫindiging van het account.

Auteursrechten Bijna elk land heeft auteursrechtwetten. usenetdeal.com kan en zal de informatie die door ons systeem stroomt of op ons systeem is opgeslagen niet beoordelen. Wanneer u lid wordt van usenetdeal.com, stemt u ermee in geen auteursrechtelijk beschermde werken op ons systeem over te dragen of op te slaan zonder de toestemming van de auteursrechthebbende.

Spam Hoewel er geen eenduidige, precieze definitie van spam bestaat en er verschillende meningen zijn over wat spam is, zullen we het volgende in overweging nemen bij het beoordelen van klachten: Herhaaldelijk posten Het herhaaldelijk posten van hetzelfde in een of meer nieuwsgroepen wordt meestal als spam beschouwd, ongeacht de inhoud.

Commerciƫle berichten Commerciƫle berichten worden in bijna elke nieuwsgroep afgekeurd. De meeste groepen zijn niet blij met bijdragen van een zakelijke of commerciƫle website.

Promotionele berichten Het promoten van een bedrijf, een website of een organisatie wordt meestal in bijna elke nieuwsgroep als spam beschouwd. Dit kan zelfs het uitnodigen van bezoekers voor een ‘persoonlijke’, ‘openbare dienst’ of liefdadigheidswebsite inhouden.

Groepen ‘te koop’ De meeste groepen met ‘forsale’ in de groepsnaam zijn bedoeld voor individuen om informatie uit te wisselen over items die ze verkopen of willen kopen. Veel van deze groepen zijn ‘lokaal’ in een geografisch gebied. De meeste van deze groepen verwelkomen geen berichten van bedrijven of over items die te koop zijn op een veilingsite, zoals eBay. Zorg ervoor dat uw berichten in deze groepen worden verwelkomd door degenen die deze nieuwsgroepen gebruiken.

Kettingbrieven/piramidespelen Volgens de Amerikaanse wet zijn kettingbrieven en piramidespelen illegaal. Bijna alle aanbiedingen voor “snel geld verdienen”, “snel rijk worden” en “marketing op meerdere niveaus” vallen in deze categorie. Als blijkt dat u deze in de nieuwsgroepen plaatst, wordt uw account beĆ«indigd.

Cross posting Enkele binaire nieuwsgroepen, zoals bepaalde muziekgroepen, moedigen aan om in meer dan Ć©Ć©n groep tegelijk te posten, zolang de inhoud maar geschikt is voor elke nieuwsgroep. De meeste binaire groepen en bijna alle tekstgroepen raden echter elke vorm van af Cross posting. Houd er rekening mee dat een thread in een tekstgroep net zo goed kan beginnen als twee nieuwsgroepen, maar dat vervolgacties al snel “off topic” kunnen worden in een van de groepen.

Off-topic posten Bijna elke nieuwsgroep heeft een bepaald onderwerp of een acceptabel aantal onderwerpen om te posten of te bespreken. Het schaamteloos negeren van het beoogde onderwerp in een nieuwsgroep zal worden behandeld als beledigend posten. Het plaatsen van off-topic materiaal in grote hoeveelheden of met duidelijk kwaadaardige bedoelingen zal leiden tot onmiddellijke beƫindiging van het account.

Trollen Trollen is de praktijk waarbij kwaadwillig wordt geprobeerd anderen die een nieuwsgroep gebruiken, aan te zetten om af te wijken van het vermelde onderwerp van de groep. Met andere woorden, trollen is een poging om anderen zo boos te maken dat ze in een discussie of een off-topic debat terechtkomen. usenetdeal.com tolereert dit niet trollen en zal de service beƫindigen van degenen die de service op deze manier misbruiken.

Gewijzigde kopteksten Het vervalsen van kopteksten om de oorspronkelijke server te verbergen, om een post aan iemand anders toe te schrijven, om ten onrechte goedkeuring van een moderator aan te geven, of om een originele post eruit te laten zien als een follow-up, is ernstig misbruik van onze service en zal leiden tot onmiddellijke beƫindiging van het account.

Andere misbruiksituaties De medewerkers van z abuse hebben zelf veel ervaring met nieuwsgroepen, als individuele gebruikers. Die uitgebreide ervaring stelt ons in staat om tot een billijke beslissing te komen in situaties die niet in een van de hierboven beschreven expliciete categorieƫn vallen. usenetdeal.com is erg strikt met betrekking tot spamming.

U stemt ermee in geen spam te gebruiken en u stemt ermee in om elke vorm van posten die op spam lijkt te vermijden. Als wordt vastgesteld dat u spam heeft geplaatst via de usenetdeal.com-servers, wordt u ā‚¬ 50 opruimkosten in rekening gebracht per spambericht dat u hebt geplaatst en wordt uw account beĆ«indigd.

Bewaren en voltooien usenetdeal.com garandeert geen retentie- of voltooiingspercentages. Retentie- en voltooiingspercentages die worden weergegeven op de website van usenetdeal.com zijn benaderingen op basis van de op dat moment actuele gegevens. Naarmate het postvolume op Usenet toeneemt en afneemt, kan de retentie van usenetdeal.com toenemen en dienovereenkomstig verminderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Misbruik rapporten Meldingen van misbruik kunnen worden verzonden naar abuse@usenetdeal.com We kunnen incidenten van spam of ander misbruik niet aanpakken, tenzij deze via de usenetdeal.com-servers zijn gepost. We hebben volledige artikelkoppen nodig om elke melding van misbruik die afkomstig is van onze servers te onderzoeken. Wanneer we een geldig misbruikrapport ontvangen over een usenetdeal.com-lid, zullen onze medewerkers onmiddellijk actie ondernemen, omdat we het nodig achten om ervoor te zorgen dat het plaatsen van het beledigende materiaal wordt stopgezet.

Dit kan inhouden dat het posten op het account waar de posts vandaan komen, wordt opgeschort, in afwachting van onderzoek van de melding. Als het voor onze medewerkers duidelijk is dat iemand zich heeft aangemeld voor de usenetdeal.com-service met als enig doel misbruik te maken van onze service, wordt het account onmiddellijk beƫindigd zonder kennisgeving of restitutie.

Andere klachten worden beoordeeld door onze misbruikmedewerkers. Elk lid van onze misbruikstaf zal rekening houden met de omstandigheden van het bericht, de nieuwsgroep waarnaar het is gepost en het aantal ontvangen klachten over het bericht. In bepaalde gevallen kunnen we overwegen of er was een kwaadaardige bedoeling zichtbaar in de beledigende posting. Naast andere factoren, zullen onze medewerkers beoordelen of het geplaatste onderwerp consistent is met het soort service dat we hebben gekozen om aan consumenten te bieden.

Onze misbruikmedewerkers werken bijna altijd op basis van consensus. usenetdeal.com wil een flexibele service aanbieden die tegemoet komt aan de noden van onze leden. We willen onze leden op geen enkele manier reguleren of censureren . We voelen ons echter verplicht om correct gebruik van onze service en correct gebruik van de nieuwsgroepen aan te moedigen, tot wederzijds voordeel van iedereen die er gebruik van maakt.